WIŚNIOWY BUSINESS PARK - Andrzej Antoniuk Designer
16330
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16330,bridge-core-3.0.1,vcwb,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16490

WIŚNIOWY BUSINESS PARK

O projekcie

 

Wiśnowy Busi­ness Park

 

Wiśnowy Busi­ness Park był pierw­szym obiek­tem biu­ro­wym tego typu w Pol­sce. Poło­żony w War­sza­wie kom­pleks obej­muje sześć osob­nych budyn­ków biu­ro­wych na zamknię­tym obsza­rze oto­czo­nym zie­le­nią i miej­scami par­kin­go­wymi. Z uwagi na wza­jemne ich usy­tu­owa­nie oraz dużą powierzch­nię ota­cza­ją­cego terenu, potrzebne było widoczne ozna­cze­nie poszcze­gól­nych budyn­ków oraz uła­twie­nie gościom nawi­ga­cji pomię­dzy nimi.

 

Wraz z rewi­ta­li­za­cją wnętrz oraz oto­cze­nia biu­row­ców, inwe­stor posta­no­wił odświe­żyć iden­ty­fi­ka­cję wizu­alną obiektu. Zapro­jek­to­wany logo­typ miał nawią­zy­wać do funk­cjo­nu­ją­cego poprzed­nio. Nada­łem mu nową, nowo­cze­sną formę a cha­rak­te­ry­styczny motyw wiśnio­wego drzewa prze­wija się w ozna­ko­wa­niu terenu oraz wystroju budyn­ków. Ele­menty ozna­ko­wa­nia, swoim kształ­tem, kolo­rem oraz uży­tymi mate­ria­łami, współ­grają z archi­tek­turą oraz oto­cze­niem a skala poszcze­gól­nych ele­men­tów dosto­so­wana została do wiel­ko­ści prze­strzeni w któ­rej funk­cjo­nują.

 

Zakres pro­jektu:

– logo­typ „Wiśniowy Busi­ness Park”,

– pro­po­zy­cja roz­wią­za­nia pro­blemu zwią­za­nego ze zna­le­zie­niem kon­kret­nego biura na tere­nie obiektu

– totemy z ozna­cze­niem budyn­ków i miesz­czą­cych się w nich biu­rach

– nawi­ga­cja samo­cho­dowa, pie­sza i rowe­rowa

– tablice z listą biur w budyn­kach.

– ikonki

Data
Kategoria
identyfikacja wizualna, oznakowanie obiektów
Tagi
identyfikacja wizualna, logo, signage, wayfinding, Wiśniowy Business Park