CENTRUM HANDLOWE PLATAN - Andrzej Antoniuk Designer
16343
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16343,bridge-core-3.0.1,vcwb,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16490

CENTRUM HANDLOWE PLATAN

O projekcie

 

Cen­trum Han­dlowe Pla­tan

 

Jedno z naj­chęt­niej odwie­dza­nych cen­trów han­dlo­wych w Zabrzu prze­szło nie­dawno grun­towną prze­bu­dowę. Wraz z powięk­sze­niem powierzchni han­dlo­wej oraz cał­ko­witą zmianą wystroju wnętrz, wpro­wa­dzono nową iden­ty­fi­ka­cję wizu­alną mającą na celu zako­mu­ni­ko­wa­nie wiel­kich zmian w obiek­cie.

 

Pla­tan to roz­ło­ży­ste drzewo, cze­̨sto sta­no­wia­̨ce cen­tralny punkt ogrodu, zapra­sza­ja­̨ce gości do swo­jego cie­nia.

 

Znak oparty na kształ­cie pla­tanowego liścia składa się ze zbie­ga­ja­̨cych się w cen­tralnym punk­cie kolo­ro­wych ele­men­tów. W pro­sty spo­sób komu­ni­kuje przy­cia­̨ga­ja­̨cą i boga­tą ofer­tę obiektu. Atrak­cyjny punkt w któ­rym wiele się dzieje, w któ­rym che­̨t­nie spo­ty­ka­ją się miesz­ka­ńcy Zabrza i jego oko­lic.

Zasto­so­wane w logo­ty­pie kolory pocho­dzą z palety stwo­rzo­nej dla cen­trów han­dlo­wych NEPI Rock­ca­stle, podob­nie jak liter­nic­two oraz kształty znaj­du­ją­cych się wewnątrz ele­men­tów ozna­ko­wa­nia.

 

Zakres projektu:

– logo­typ

– cało­ściowa kon­cep­cja ozna­ko­wa­nia zewnętrz­nego i wewnętrz­nego

– szyldy na ele­wa­cjach

– info­boxy

– dro­go­wskazy podwie­szane oraz sto­jące, pro­wa­dzące do poszcze­gól­nych najem­ców i czę­ści obiektu

– ozna­ko­wa­nie stref par­kin­go­wych

– zestaw ikon

Data
Kategoria
identyfikacja wizualna, oznakowanie obiektów
Tagi
identyfikacja wizualna, logo, Platan, signage, wayfinding, Zabrze