Andrzej Antoniuk Designer | CENTRUM HANDLOWE BOREK
16387
single,single-portfolio_page,postid-16387,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

CENTRUM HANDLOWE BOREK

O projekcie

 

Cen­trum Han­dlowe Borek

 

Wraz z nowym logo­ty­pem oraz nową stra­te­gią komu­ni­ka­cyjną, poja­wiła się potrzeba wymiany ozna­ko­wa­nia wewnątrz i na zewnątrz popularnego wrocławskiego obiektu.

 

Zapro­po­no­wane przeze mnie roz­wią­za­nie otrzy­mało przy­ja­zną formę dym­ków, koja­rzo­nych z dia­lo­giem i sze­roko pojętą wza­jemną komu­ni­ka­cją.

Kształt ten prze­wija się we wszyst­kich ele­men­tach – od inte­rak­tyw­nych info­bo­xów poprzez wiszące dro­go­wskazy po małe zawieszki i tabliczki na drzwiach.

 

Zakres pro­jektu:

  • cało­ściowa kon­cep­cja ozna­ko­wa­nia zewnętrz­nego i wewnętrz­nego z wyko­rzy­sta­niem nowego logo­typu
  • szyldy na ele­wa­cjach
  • totem
  • info­boxy
  • dro­go­wskazy podwie­szane, pro­wa­dzące do poszcze­gól­nych najem­ców i czę­ści obiektu
  • gra­fika nawi­ga­cyjna na ścia­nach
  • ozna­ko­wa­nie stref par­kin­go­wych
  • ikonki
Data

December 20, 2017

Kategoria
oznakowanie obiektów
Tags
Borek, oznakowanie obiektów, signage, wayfinding, Wrocław