SOLARIS CENTER - Andrzej Antoniuk Designer
16435
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16435,bridge-core-3.0.1,vcwb,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16490

SOLARIS CENTER

O projekcie

Cen­trum Han­dlowe Sola­ris

Znaj­du­jące się w samym cen­trum Opola cen­trum han­dlowe zostało pod­dane grun­tow­nej prze­bu­do­wie. Wraz z powięk­sze­niem powierzchni han­dlowej oraz cał­ko­witą zmianą wystroju wnętrz, wpro­wa­dzono nową iden­ty­fi­ka­cję wizu­alną mającą na celu zako­mu­ni­ko­wa­nie wiel­kich zmian w obiek­cie.

Okrą­gły znak składa się z uło­żo­nych w kształt koła zbie­ga­ja­̨cych się w cen­tral­nym punk­cie kolo­ro­wych wycin­ków okręgu. Dyna­miczna kom­po­zy­cja w pro­sty spo­sób komu­ni­kuje przy­cia­̨ga­ja­̨cą i bogatą ofertę obiektu. Atrak­cyjny punkt w któ­rym wiele się dzieje, w któ­rym che­̨t­nie spo­ty­kają się miesz­kańcy Opola i jego oko­lic.

Zasto­so­wane w logo­ty­pie kolory pocho­dzą z palety stwo­rzo­nej dla cen­trów han­dlo­wych NEPI Rock­ca­stle, podob­nie jak liter­nic­two oraz kształty znaj­du­ją­cych się wewnątrz ele­men­tów ozna­ko­wa­nia.

Skom­pi­ko­wana struk­tura obiektu skła­da­jąca się aż z 8 pozio­mów i nie­oczy­wi­sty układ par­kin­gów wyma­gały poło­że­nia dużego naci­sku na czy­telne ozna­ko­wa­nie komu­ni­ka­cji pio­no­wej. Dla­tego też ozna­ko­wa­nie sku­pia się głów­nie wokół wind, scho­dów i ich bez­po­śred­nich oko­licach.

Zakres pro­jektu:

– logo­typ

– cało­ściowa kon­cep­cja ozna­ko­wa­nia zewnętrz­nego i wewnętrz­nego

– szyldy na ele­wa­cjach

– info­boxy

– dro­go­wskazy podwie­szane oraz sto­jące, pro­wa­dzące do poszcze­gól­nych najem­ców i czę­ści obiektu

– ozna­ko­wa­nie stref par­kin­go­wych

– zestaw ikon

Data
Kategoria
identyfikacja wizualna, oznakowanie obiektów
Tagi
identyfikacja wizualna, logo, Opole, signage, Solaris, wayfinding