GALERIA CHEŁM - Andrzej Antoniuk Designer
16460
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16460,bridge-core-3.0.1,vcwb,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16490

GALERIA CHEŁM

O projekcie

Miłym wyzwa­niem był pro­jekt ozna­ko­wa­nia pierw­szej gale­rii han­dlo­wej w Cheł­mie.

Punk­tem wyj­ścio­wym był cha­rak­te­ry­styczny logo­typ gale­rii skła­da­ją­cy­się z zaokrą­glo­nych na koń­cach odcin­ków pro­stych i wycin­ków okręgu. Całość utrzy­mana w lek­kiej, paste­lo­wej kolo­ry­styce. Zada­nie pole­gało na stwo­rze­niu ozna­ko­wa­nia które formą i kolo­ry­styką odno­si­łoby się do ist­nie­ją­cego już logo­typu. Oczy­wi­ście pro­io­ry­te­tem, jak zawsze w takich pro­jektach, była czy­tel­ność i funk­cjo­nal­ność wszyst­kich pro­jektowanych ele­men­tów.

 

Zakres pro­jektu:

– cało­ściowa kon­cep­cja ozna­ko­wa­nia zewnętrz­nego i wewnętrz­nego

– info­boxy

– totemy wjaz­dowe

– dro­go­wskazy podwie­szane oraz sto­jące, pro­wa­dzące do poszcze­gól­nych najem­ców i czę­ści obiektu

– ozna­ko­wa­nie wejść do pomiesz­czeń

– ozna­ko­wa­nie stref par­kin­go­wych

– zestaw ikon

Data
Kategoria
oznakowanie obiektów
Tagi
Chełm, galeria, identyfikacja wizualna, signage, wayfinding